top of page

Vilkår og betingelser

Våre vilkår og betingelser er her for å sikre en rettferdig opplevelse for våre kunder. Vennligst les dem nøye før du bruker våre tjenester. Ved å bruke vårt renseri og skredderi godtar du å følge og overholde disse vilkårene. Vi er her for å sikre at dine klær og tekstiler blir behandlet med omsorg og kvalitet, og vi ser frem til å betjene deg på best mulig måte. Takk for at du valgte oss!

INNLEVERINGSBETINGELSER 

Våre tjenester omfattes av håndverkertjenesteloven (HTL) av 16.6.89 nr. 63. Betingelsene er dels utfyllende og dels en presisering av lovens bestemmelser.

 

1 Veiledningsplikt

I den utstrekning forholdene tilsier det skal renseriet veilede eller samrå seg med kunden, eventuelt fraråde renseoppdraget.

 

2 Fagmessighet / Vedlikeholdsanvisning

Tjenesten skal utføres fagmessig og forbrukerens interesser skal ivaretas med tilbørlig omsorg. Alle gjenstander behandles i henhold til isydd vedlikeholdsanvisning fra produsent/selger av gjenstanden, dersom dette anses fagmessig.

 

3 Forbrukerens opplysningsplikt

Forbrukeren skal opplyse om flekker, skader, m.m. som kan ha betydning for utførelsen av oppdraget.

 

4 Forbrukerens krav ved forsinkelse

Hvis arbeidet ikke er avsluttet innen det avtalte tidspunktet, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren etter htl. §11: holde betaling tilbake, kreve tjenesten utført, eller heve avtalen, og kreve erstatning med de begrensninger som følger av pkt. 6.

 

5 Forbrukerens krav ved mangel

Mangel foreligger bl.a. dersom tjenesten ikke oppfyller kravene i betingelsene pkt 2 eller det som ellers er avtalt. Mangel foreligger ikke dersom avviket skyldes forhold på forbrukerens side. Ved mangel kan forbrukeren etter htl. §21: holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, eller om mangelen ikke kan rettes, kreve prisavslag eller heve avtalen, og kreve erstatning med de begrensninger som følger av pkt. 6.

 

6 Erstatningsansvarets omfang/kundens tapsbegrensningsplikt

Erstatningen skal svare til det økonomiske tap forbrukeren har lidt, jfr. htl. §30. Forbrukeren plikter å begrense tapet gjennom rimelige tiltak. Erstatning kan ikke kreves dersom tap/forsinkelse/mangel skyldes en hindring som ligger utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

 

7 Reklamasjon

Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom skredderi- og renseriet ikke blir underrettet om at mangelen påberopes innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

 

8 Omsorgsplikt og salgsrett

Skredderi- og renseriet skal dra tilbørlig omsorg for gjenstander som ikke blir hentet i rett tid av kunden. Skredderi- og renseriet kan imidlertid kreve forsvarlige kostnader ved omsorgen dekket av kunden. Dersom ikke gjenstandene er hentet etter tre måneder har skredderi- og renseriet rett til å selge disse etter reglene i Lov av 29. mai 1953 om rett for håndverkere o.a. til å selge ting som ikke har vært hentet.

 

9 Tvisteløsning

Klager som det ikke oppnås enighet om i renseriet, kan rettes til Klagenemnda for Vask og Rens. Alle klager rettes gjennom Forbrukerrådet i kundens hjemfylke.

 

Tilleggsavtaler/ansvarsfraskrivelse skal alltid være påført kvittering før tjenesten igangsettes.

 

Renseriets kunder oppfordres til å kontrollere alle gjenstander umiddelbart etter henting.

 

Innleveringsbetingelsene kan fås ved forespørsel til personalet.

INFORMASJON

Fiber- og vedlikeholdsmerking

Med hjemmel i lov om merking av forbruksvarer er det gitt forskrifter om fiber- og vedlikeholdsmerking. Tekstilprodukter som omfattes av forskriftene skal være merket med opplysninger om hvilke tekstilfibre de inneholder og hvordan tekstilproduktene skal vedlikeholdes. Merkingen gjelder hele varen og alle dens bestanddeler som for eksempel knapper, spenner, glidelåser m.m.

 

Det vil være tekstilforretningene på lik linje med importørene/produsentene som er ansvarlig for at tekstilene er korrekt merket.

 

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at forskriftene overholdes.

 

Forsikring av tekstiler i renseriets varetekt

Gjenstander som er i renseriets varetekt kan som hovedregel ikke forsikres av renseriet. Tap som skyldes brann eller tyveri dekkes normalt av kundens egen hjemforsikring.

Skredderi- og renseriet er forpliktet til å utføre et fagmessig arbeid.

 

Alle oppdrag utføres i hht. vedlikeholdsmerking fra produsent/selger, dersom dette anses fagmessig. Vedlikeholdsmerkingen gjelder alle plaggets bestanddeler.

 

Reklamasjon må skje innen rimelig tid.

Kunden oppfordres til å kontrollere alle gjenstander umiddelbart etter henting.

 

Mer informasjon om innleveringsbetingelser og om tjenesten fremgår av oppslag i skredderi- og ​renseriet, og kan utleveres på forespørsel.

Skredderi- og renserienes innleveringsbetingelser og tilleggsinformasjon er et resultat av flere års forhandlinger med Forbrukerombudet om å finne frem til et standardisert sett med innleveringsbetingelser som kan gjelde alle renserier. Norsk Renseri- & Vaskeriforbund anbefaler alle sine medlemmer å benytte disse retningslinjene.

 

Retningslinjene kan med fordel slås opp i skredderi- og renseriet eller kopieres og deles ut til kundene på forespørsel.

 

Vi minner om at bruk av ordet ”garanti” i innleveringsbetingelsene forutsetter at kunden får rettigheter som går ut over lovens minimumskrav som fremgår av disse retningslinjene.

bottom of page